Freepik
    Ara giacinto da vicino su una palma nell'habitat naturale

    Ara giacinto da vicino su una palma nell'habitat naturale